งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

ธันวาคม  2558
21 : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 6
16 : ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx
2 : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPEx

พฤศจิกายน  2558
9 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ตุลาคม  2558
22 : รับฟังผลการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2557
21 : ประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2557

กันยายน  2558
9 : รับฟังผลการตรวจประเมินและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
8 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

กรกฏาคม  2558
28 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้ Microsoft Excel คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

มิถุนายน  2558
25 : ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557
13 : ประชุมวิพากษ์การบ้าน CMU-EdPEx ครั้งที่ 1 (Current Practice and result)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th