งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2558
28 : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จัดการอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบจัดทำรายงาน SAR Online ระดับหลักสูตร (V.1)
27 : ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ครั้งที่ 4/2558

เมษายน  2558
29 : ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx
21 : กิจกรรม QA สัญจร ประจำปี 2558

มีนาคม  2558
12 : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
12 : ประชุมคณะกรรรมการทำงานเพื่อจัดทำโครงร่างองค์กรฯ ครั้งที่ 1/2558

กุมภาพันธ์  2558
18 : ประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
4 : ประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ธันวาคม  2557
23 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
1 : ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx

พฤศจิกายน  2557
26 : อบรมโปรแกรมวินโดว์ เวอร์ชั่น 8.1 และสาธิตการใช้โปรแกรม e-project
20 : ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
18 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2557

สิงหาคม  2557
15 : สัมมนา เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี

มิถุนายน  2557
27 : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
26 : ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th