งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2557
21 : ตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556
7 : ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา / หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

เมษายน  2557
2 : อบรม เรื่อง โปรแกรมระบบจัดทำรายงาน SAR Online (V.3) โปรแกรมประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานด้วยระบบ Cockpit แบบ Real Time (V.2) และโปรแกรมติดตามผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการแบบ Real Time (V.2)

มีนาคม  2557
31 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document) รุ่น 2
27 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
19 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2557
12 : ประชุม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6 : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร )

กุมภาพันธ์  2557
19 : อบรมตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ธันวาคม  2556
16 : ประชุมเพื่อจัดทำ “โครงร่างองค์กร และข้อมูลตัวชี้วัดในผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7 ตามเกณฑ์ EdPEx”
6 : สัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4

พฤศจิกายน  2556
19 : ประชุมพิจารณาร่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558

ตุลาคม  2556
2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

มิถุนายน  2556
24 : คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th