งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2556
22 : ตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555
8 : ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/ ศูนย์วิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

เมษายน  2556
10 : อบรมระบบจัดทำรายงาน SAR Online V.2 และระบบฐานข้อมูล eQA-Document V.2
10 : ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และคำรับรองการปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม  2556
13 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2556
6 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า ครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์  2556
20 : อบรมตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากร ปีการศึกษา 2555

พฤศจิกายน  2555
16 : การสัมมนา เรื่อง การแปลงแผนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
7 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2555

สิงหาคม  2555
31 : กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555
30 : พิธีมอบ Product Key ซอฟต์แวร์ชุดใหม่ ของบริษัทไมโครซอฟท์
22 : มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 : อบรมเชิงปฏิบัติการ...เทคนิคการใช้งานเว็บไซต์คลังความรู้องค์กร คณะเกษตรศาสตร์ มช. (KM Conner version 2012)”

กรกฏาคม  2555
12 : คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th