งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2555
31 : การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554

เมษายน  2555
20 : อบรม...โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ระบบ SAR Online ประจำปีการศึกษา 2554

มีนาคม  2555
15 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ครั้งที่ 1/2555

กุมภาพันธ์  2555
8 : บุคลากรคณะฯ เข้าอบรมเรื่อง ตัวบ่งชี้ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554

ธันวาคม  2554
7 : สัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร เรื่อง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2”

พฤศจิกายน  2554
25 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เรื่อง ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

กันยายน  2554
7 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

มิถุนายน  2554
23 : การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์
23 : โครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th