งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2553
25 : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
24 : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
24 : การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2553
19 : การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์
4 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรายงานการประเมินฯ"

เมษายน  2553
28 : การฝึกอบรมการใช้เครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น
28 : การฝึกอบรม ''การจัดการและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network)''

มีนาคม  2553
10 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการควบคุมภายใน
9 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการจัดทำรายงานแบบออนไลน์
3 : ประชุมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

กุมภาพันธ์  2553
10 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน
3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนฯ"

พฤศจิกายน  2552
11 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2552

ตุลาคม  2552
5 : กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์

สิงหาคม  2552
20 : การสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กรกฏาคม  2552
24 : กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 : การตรวจสอบ และประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th