งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2552
19 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มีนาคม  2552
25 : กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
10 : กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กุมภาพันธ์  2552
19 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/ศูนย์
17 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

มิถุนายน  2551
11 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2551

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th