งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

เมษายน  2548
18 : การตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2547

มีนาคม  2548
29 : การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

ตุลาคม  2547
1 : (ร่าง) แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2547-2548

สิงหาคม  2547
31 : ประชุมสารสนเทศบุคลากร มช.
27 : การแสดงนิทรรศการ "นำเสนอผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์"
17 : ประชุมสารสนเทศบุคลากร มช.
3 : ประชุมสารสนเทศบุคลากร มช.

กรกฏาคม  2547
30 : การประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2547
19 : การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖

มิถุนายน  2547
22 : โครงการการรับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
13 : ร่วมเรียนรู้แบ่งปันสาระสำคัญการประกันคุณภาพการศึกษาสู่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th