งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2547
24 : ตรวจสอบประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
18 : ตรวจสอบประกันคุณภาพภาควิชาสัตวศาสตร์
18 : ตรวจสอบประกันคุณภาพภาควิชาพืชไร่(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
18 : ตรวจสอบประกันคุณภาพภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
18 : ตรวจสอบประกันคุณภาพภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
17 : ดูงาน
17 : ตรวจสอบประกันคุณภาพภาควิชาพืชสวน
17 : ตรวจสอบประกันคุณภาพภาคเศรษฐศาสตร์เกษตร(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
17 : ตรวจสอบประกันคุณภาพภาควิชาโรคพืช(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
17 : ตรวจสอบประกันคุณภาพภาควิชากีฏวิทยา(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
14 : ตรวจสอบประกันคุณภาพศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
14 : ตรวจสอบประกันคุณภาพศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
13 : การตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
13 : ตรวจสอบประกันคุณภาพสถานีวิจัยฯแม่เหียะ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)
12 : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
4 : ประชุมกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2547 และสรุปผลการประชุม

เมษายน  2547
1 : แผนดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก

มกราคม  2547
12 : การตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1
7 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1/2547

พฤศจิกายน  2546
21 : โครงการการฝึกอบรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
14 : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ตุลาคม  2546
24 : โครงการดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาฯ และฝึกอบรม SAR Online

กรกฏาคม  2546
21 : การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๕
8 : การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
4 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

มิถุนายน  2546
1 : แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2546

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th