งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2559
19 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางปรับปรุงการสื่อสารผ่านระบบ CMU e-Document เพื่อลดความซ้ำซ้อน
2 : พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันธาตุอาหารสังกะสีและไอโอดีน

กุมภาพันธ์  2559
16 : งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดการบรรยายเรื่อง การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย ประจำปี 2559
15 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Project คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
10 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ : Budget Management คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

พฤศจิกายน  2558
23 : อบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
4 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง 'บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์'

กันยายน  2558
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบเบิกจ่ายงบประมาณและระบบรายงานงบประมาณเงินรายได้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

สิงหาคม  2558
26 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ

กรกฏาคม  2558
20 : พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th Asian Conference) เรื่อง Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life

มิถุนายน  2558
3 : สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th