งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2557
21 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero
21 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ร่วมกับเทคนิคการถ่ายภาพ

มีนาคม  2557
26 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ขั้นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยด้านเกษตร
17 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document)
14 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

กุมภาพันธ์  2557
12 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ

มกราคม  2557
17 : อบรมโครงการ...การทำงานด้วยหัวใจ
15 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ
13 : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

ธันวาคม  2556
11 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการทำงานที่สร้างสรรค์

กันยายน  2556
12 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงสภาพสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว”

สิงหาคม  2556
21 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
3 : โครงการฝึกอบรมการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร หลักสูตรการปลูกผักสวนครัว

กรกฏาคม  2556
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero
12 : ประชุมกลุ่มอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2
11 : อบรม...โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารผ่านระบบ e-office ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6 : โครงการฝึกอบรมการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th