งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2556
10 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 3

เมษายน  2556
29 : Drying technology with a special focus on RF-application
25 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนงาน
2 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรชินนสาสมาธิ (การทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

มีนาคม  2556
27 : อบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกลุ่มด้วยระบบบริการออนไลน์ Google Apps
27 : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกลุ่มด้วยระบบบริการออนไลน์ Google Apps
5 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 การเขียนโครงร่างการวิจัยสถาบัน

มกราคม  2556
30 : อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักการเขียนหนังสือหรือตำราที่ดีและการวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ/ ชำนาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ
17 : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 2D Electrophoresis Principles
16 : อบรม...การใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการทำวิจัย
14 : โครงการ...อบรมเชิงปฏิบัติืการ เรื่อง หลักการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1

ธันวาคม  2555
7 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลาออนไลน์สำหรับเลขานุการและธุรการ ภาควิชาและศูนย์ฯ
6 : อบรม...การพัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ตุลาคม  2555
10 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างโจทย์วิจัยเชิงประเด็นเพื่อนำเสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ

สิงหาคม  2555
16 : อบรม...ระบบสารสนเทศและบริการออนไลน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 (e-Service version 2012)

กรกฏาคม  2555
30 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสร้างเสริมการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อสู่ความเป็นนานาชาติ
27 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

มิถุนายน  2555
28 : อบรมเชิงสัมมนา การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th