งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

มีนาคม  2555
22 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า
20 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา อุปสรรค ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

มกราคม  2555
4 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

พฤศจิกายน  2554
18 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ สำรวจพื้นที่และพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง การผลิตข้ามแดน (Trans - boundary production): กรณีไทย - ลาว

ตุลาคม  2554
7 : การบรรยายพิเศษนักวิจัยพบแหล่งทุน เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

สิงหาคม  2554
31 : ฝึกอบรมเรื่อง หลักการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี
17 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNote Web รุ่นที่ 2
16 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต พิชิตโรคออฟฟิคซินโดรม
9 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง AAS เพื่อการวิเคราะห์ธาตุซีลีเนียมในอาหารสัตว์

กรกฏาคม  2554
13 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNote Web รุ่นที่ 1

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th