งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2554
26 : โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ประสานสัมพันธ์ ร่วมกันพัฒนาฯ ด้านการเงินและพัสดุ

เมษายน  2554
1 : การฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มีนาคม  2554
17 : การสัมมนาและศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์
9 : การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

กุมภาพันธ์  2554
16 : ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)
4 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม

มกราคม  2554
31 : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน

ธันวาคม  2553
1 : การอบรมเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือ GC

กันยายน  2553
8 : การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณฯ

สิงหาคม  2553
27 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th