งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

ธันวาคม  2552
9 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำคำของบประมาณแบบออนไลน์ พ.ศ.2554 (e-Budgeting)

พฤศจิกายน  2552
12 : การแปลงยุทธศาสตร์กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการและหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ (2)

ตุลาคม  2552
18 : การจัดทำหลักสูตรตามมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
16 : การอบรม "การจ่ายภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ"

กันยายน  2552
22 : การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
15 : การจัดทำหลักสูตรตามมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
10 : การแปลงยุทธศาสตร์กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการและหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ
8 : การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The Mid-Term Meeting for IPAAE

สิงหาคม  2552
19 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ''การรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำผึ้งฯ''

มิถุนายน  2552
15 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ''แนวพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ''

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th