งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2552
21 : การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์
13 : การประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการฯ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

เมษายน  2552
3 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNote X1

กุมภาพันธ์  2552
20 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing)

มกราคม  2552
30 : การประชุมเสวนาเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 1 "วิกฤติเศรษฐกิจโลก: โอกาสทองของธุรกิจเกษตรไทย (?)"
28 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
8 : คณะเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมระบบ e-Office มช.

ตุลาคม  2551
2 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Planning Workshop"

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th