งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

มีนาคม  2551
12 : งานบริการการศึกษาจัดฝึกอบรมเชืงปฎิบัติการ E - Learning แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

มกราคม  2551
29 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ''ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัย''

พฤศจิกายน  2550
26 : การฝึกอบรมนานาชาติการใช้โปรแกรม DSSAT
7 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ''ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลาง''

กันยายน  2550
18 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับตำบลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
5 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ''เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือด้าน Chromatography และ Spectroscopy''
5 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ''Market for Agroforestry tree Products''

กรกฏาคม  2550
26 : โครงการพัฒนากิจกรรม 5 ส.
17 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ''แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานพัสดุ''

มิถุนายน  2550
15 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ''การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและสมุนไพร''

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th