งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

มีนาคม  2548
14 : การฝึกอบรมเรื่อง “หลักและแนวปฏิบัติของงานสารบรรณ”

กุมภาพันธ์  2548
18 : การประชุมสัมมนาข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2548
''เรื่อง การพัฒนางานสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร''
10 : โครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมผู้บริหาร และผู้ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เรื่อง "การอบรมการใช้ระบบประเมินผลภาระงานบุคลากรออนไลน์"

มกราคม  2548
17 : การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ E-learning สำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2
7 : การประชุมชี้แจงและสาธิตการใช้โปรแกรมระบบการจัดการและประเมินผลภาระงาน (TOR & JA Management System)

ธันวาคม  2547
18 : บทบาทและทิศทางปศุสัตว์ไทย กับการเป็นครัวของโลก

ตุลาคม  2547
18 : การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ E-learning สำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th