งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2547
3 : การฝึกอบรม เรื่อง “งานหนังสือในระบบราชการ”

เมษายน  2547
8 : แนวปฏิบัติในการพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้าง
1 : การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ สู่แผนงานโครงการ

มีนาคม  2547
29 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
3 : การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตร ผู้นำเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์  2547
19 : การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 7/2546
เรื่อง “การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงาน
13 : การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์”

มกราคม  2547
8 : หลักการจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุม

ธันวาคม  2546
26 : การอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร
18 : การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 6/2546
เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร

ตุลาคม  2546
17 : ประชุมสัมมนา ๑๐ ปีข้างหน้าคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
8 : กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

มิถุนายน  2546
13 : การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลกระบวนวิชา ภาควิชาพืชสวน
2 : Intensive Course in Writing and Publishing Scientific Papers

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th