งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2546
19 : การพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) คณะเกษตรศาสตร์
9 : การประชุมร่วมเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาพืชไร่ และโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม  2546
21 : การนำเข้าข้อมูลภาระงานเพื่อการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล (TOR)
3 : การปฏิรูปคณะเกษตรศาสตร์ไปสู่การเป็นองค์กรในกำกับของรัฐ

ธันวาคม  2545
13 : การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลบุคลากร สาย ข. สาย ค. และพนักงานมหาวิทยาลัย

ตุลาคม  2545
25 : การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลบุคลากร สาย ก.
2 : Workshop on preparing manuscripts for peer reviewed Journals

กันยายน  2545
27 : การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th