งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2558
28 : ประชุมกิจกรรมพัฒน​าการผลิตและคุณภาพพืช​ผักปลอดภัยทั้งระบบ โครงการยกระดับการแข่​งขันสินค้าเกษตรให้ได้​มาตรฐานและมูลค่าเพิ่​ม

มีนาคม  2558
18 : บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย

กุมภาพันธ์  2558
27 : ฝึกอบรม เรื่อง การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ

มกราคม  2558
11 : เสวนาวิชาการงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 เรื่อง ทิศทางภาคเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทายต่อการเปิดอาเซียน
10 : เสวนาวิชาการงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 เรื่อง ระบบตลาดข้าวไทย : ทิศทางเช่นใดจึงจะไม่ล่ม (จม)
7 : ประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1

ธันวาคม  2557
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัย
18 : การประชุมระดมสมอง เรื่อง แนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยของคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

กันยายน  2557
9 : บรรยายพิเศษ เรื่อง การทำธุรกิจเกษตร (ระดับโลก) อย่างไรให้รวย
5 : ประชุม ASEAN DEAN OF AGRICULTURE FORUM และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรกับ ม.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา
3 : มช. ลงนามร่วม บริษัท Kebol B.V. วิจัยและพัฒนาดอกกระเจียว

กรกฏาคม  2557
28 : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
24 : ประชุมวิชาการ ศวทก. ประจำปี 2557
21 : สัมมนาวิชาการ หัวข้อ Agricultural Research Article Writing for Journal
18 : ประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 3

มิถุนายน  2557
18 : เสวนา เรื่อง แวดวงงานวิจัยทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th