งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2557
6 : สัมมนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรในการพัฒนาองค์กร

มีนาคม  2557
19 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

กุมภาพันธ์  2557
10 : ศวทก. จัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ หลักสูตร Crop Simulation Modeling and Impacts of Climate Change on Agricultural Production Systems : A Training Program on DSSAT

มกราคม  2557
21 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. และ Konkuk University สาธารณรัฐเกาหลี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต
8 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ธันวาคม  2556
2 : ลงนามความร่วมมือ (MOU) การประชุมวิชาการนานาชาติไทย-อิตาเลียน
2 : วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 วิถีวิจัย มช. ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน

พฤศจิกายน  2556
26 : สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เยอรมัน เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทย-เยอรมัน (วันที่ 2)
25 : สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เยอรมัน เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทย-เยอรมัน
22 : อบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ หลักสูตร เทคนิคการหาโจทย์และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านรับใช้สังคม
13 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนและการวิจัย : มุมมองจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

กันยายน  2556
25 : การสัมมนาวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 6
9 : ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ
6 : สัมมนา... The University Network for Tropical Agriculture (UNTA) 2013

สิงหาคม  2556
22 : Special Seminar...Sea level rise and climate change & An introduction to ecosystem markets and REDD+
21 : บรรยายพิเศษ...กล้วยไม้ไทย สู่กล้วยไม้โลก และการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ในประเทศไทย โดย ศ.ระพี สาคริก
17 : สัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 เรื่อง การจัดทำโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
7 : การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ. 5-7

กรกฏาคม  2556
31 : การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยระบบวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ
26 : บรรยาย เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านสองแง่ และหมู่บ้านซอแบะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 : สัมมนาวิชาการ ศวทก. ประจำปี 2556
10 : บรรยายพิเศษ เรื่อง การขอจดสิทธิบัตร ไม่ยากอย่างที่คิด
3 : บรรยายพิเศษ เรื่อง กลไกการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum โดยใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis
2 : บรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

มิถุนายน  2556
28 : ประชุม The 3rd SEANAS Meeting and Workshop Southeast Asia Network of Animal Science (SEANAS) ประเทศอินโดนีเซีย

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th