งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2556
15 : เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA)
15 : คณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักการเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์

กุมภาพันธ์  2556
11 : เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crop Simulation and Impact of Climate Change on Agricultural Production Systems
1 : บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการวิจัยพืชตระกูลส้ม การต่อยอดงานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย

มกราคม  2556
30 : สัมมนาและฝึกอบรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หัวข้อ ยื่นภาษีอย่างไรให้ถูกแบบ
16 : การประชุม 2013 Niigata Graduate Research ณ มหาวิทยาลัยนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น
9 : ประชุมโครงการ Global Human Resources Development of AgriBio Leaders with an International Perspective
8 : สวก. พาดู พารู้ พาเที่ยว สื่อมวลชนสัญจร ชมนิทรรศการโครงการวิจัยเด่นที่ได้รับทุนจาก สวก.

พฤศจิกายน  2555
26 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จัดการแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว
22 : เปิดงาน...วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 วิถีวิจัย : วิถีสู่อนาคต (Research Path : The Path to the Future)
10 : ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล เป็นตัวแทนของประเทศไทย ร่วมบรรยาย The current status of HLB epidemic in Thailand
1 : รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รับรางวัล เชิดชูเกียรติ ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554

กันยายน  2555
12 : พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศวทก. ประจำปี 2555

สิงหาคม  2555
24 : การสัมมนาคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th