งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2554
2 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

เมษายน  2554
26 : โครงการ เรื่อง จรรยาบรรณด้านการเงินและการพัสดุกับแนวพัฒนาลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการเงิน การคลังและพัสดุ

มีนาคม  2554
24 : การสัมมนา เรื่อง กระบวนการในการจัดการสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบการค้าโลก

กุมภาพันธ์  2554
17 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ธันวาคม  2553
17 : การประชุมแนวทางการพัฒนาฯ พืชมะเกี๋ยงและพืชอนุรักษ์
9 : การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 4
1 : การประชุมสัมมนา คุณภาพผลผลิตและปริมาณการผลิตมะม่วงฯ

พฤศจิกายน  2553
26 : การสัมมนาวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8
25 : งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6
2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการด้านการวางแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณ
1 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง The use of Thermal Imaging for drought stress detection

ตุลาคม  2553
14 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการวิจัยเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สิงหาคม  2553
19 : โครงการนำร่องประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย
17 : กิจกรรม Future Career

กรกฏาคม  2553
21 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง เขียนผลงานวิชาการอย่างไร? ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
21 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง

มิถุนายน  2553
23 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้ทันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
17 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ฮอร์โมนพืชในตัวอย่างน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคนิค HPLC
2 : ปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกงานนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th