งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

เมษายน  2552
6 : Postharvest Conference

มีนาคม  2552
18 : สัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552
12 : การสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6
11 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์ และนักวิชาการ
10 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

กุมภาพันธ์  2552
26 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ EM_ECW

มกราคม  2552
5 : การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Soil and water Assessment Tool-Southeast Asia (SWAT-SEA)

ธันวาคม  2551
17 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม "แนวพัฒนาการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551"
16 : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร จัดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ

พฤศจิกายน  2551
12 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น และสัมมนาโครงการ ATRACT
4 : ภาควิชาโรคพืช จัดสัมมนาพิเศษ

ตุลาคม  2551
27 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ
15 : นำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
2 : สำนักงานเลขานุการ ร่วมแสดงความยินดี

กันยายน  2551
26 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานต่อโรคราน้ำค้างและไวรัส"
20 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดโครงการเสวนาวิชาการ "วัตถุดิบขาดแขลน น้ำมันแพง โลกร้อน ปศุสัตว์จะอยู่รอดอย่างไร"
10 : สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว จัดบรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต"

กรกฏาคม  2551
9 : การอบรมรวยได้ด้วย..กาแฟ (งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 4 )
2 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th