งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2549
3 : การศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์  2549
28 : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการและติดตามความก้าวหน้าของคณะเกษตรศาสตร์

ธันวาคม  2548
8 : วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑

กรกฏาคม  2548
12 : การจัดประชุม/สัมมนา เรื่อง “การเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน”

มิถุนายน  2548
17 : การสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง “กลวิธีในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้ประสบผลสำเร็จ
13 : การสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุเรื่อง “แนวปฏิบัติในการพัฒนางานคลังและพัสดุ“
3 : การประชุมสัมมนานักวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ด้านการเกษตรของประเทศ”

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th