งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2548
27 : สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548
19 : การสัมมนาผลงานวิจัย-ระบบบริหารงานวิจัยของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
“สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงานแผ่นดินของรัฐบาล”

ธันวาคม  2547
24 : การเลี้ยงโคนม
22 : การจัดประชุมสัมมนาระดมสมองเรื่อง ''แนวทางการผลิตสัตว์ปีกอย่างยั่งยืน ภายใต้วิกฤตการณ์โรคไข้หวัดนก''

พฤศจิกายน  2547
23 : International Farmers’ Dialogue

ตุลาคม  2547
19 : สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากกองทุนประกันสังคม

สิงหาคม  2547
20 : สัมมนาวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ''สัมมนาวิชาการเกษตรศาสตร์''
9 : AFITA/WCCA 2004

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th