งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2547
5 : การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3
เรื่อง ''การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางาน ด้านการบริหาร ด้านวิชาการและวิจัย''

กุมภาพันธ์  2547
4 : Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology

ธันวาคม  2546
26 : ระบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)

พฤศจิกายน  2546
7 : การสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการภาควิชา หลักสูตร การวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้โครงสร้างใหม่ 5 ภาควิชา

สิงหาคม  2546
29 : ยางพารา-พืชอนาคตของชาวเหนือจริงหรือ????
22 : ประสบการณ์กระบวนการวิจัยท้องถิ่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ Version VIII
15 : การสัมมนาข้าราชการสาย ข. สาย ค.
เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการ และผู้เชี่ยวชาญ

กรกฏาคม  2546
29 : The Rice Germplasm: Using and Conserving Our National Heritage
10 : การสัมมนา เรื่อง “ทำอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยเพื่อชุมชน หาคำตอบได้ที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน”

มิถุนายน  2546
27 : สัมมนาวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ''เกษตรก้าวไกล วิจัยเพื่อชุมชน''
6 : การสัมมนาคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ และประชาพิจารณ์
เรื่อง ''รูปแบบการหลอมรวมภาควิชาและแนวทางบริหารจัดการ''
2 : Celebration for The Minute of Meeting
"JICA-Faculty of Agriculture, Chiang Mai University''

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th