งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2560
30 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ
18 : โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมษายน  2560
26 : มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท
21 : ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
7 : โครงการอนุรักษ์และร่วมเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาล้านนา(การตัดตุง)
3 : โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559

มีนาคม  2560
27 : โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
23 : การประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา
3 : พิธีเปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13 (13th Intensive Course Program)

กุมภาพันธ์  2560
24 : สัมมนา The Re-inventing Japan Project Student Workshop 2017
14 : โครงการ "เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559"
6 : โครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มกราคม  2560
25 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
21 : พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า และรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

ธันวาคม  2559
28 : งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34
16 : ค่ายเกษตร มช. อาสาพัฒนาชนบท
16 : มอบเงินสนับสนุนการศึกษาของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

พฤศจิกายน  2559
22 : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าพบและสัมภาษณ์รองคณบดีฯ และผู้แทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช
22 : บรรยายพิเศษ RNAi technology and Application in Agriculture
21 : โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น "เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ"

ตุลาคม  2559
26 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3 : สโมสรโรตารี มอบทุนการศึกษาแก่คณะเกษตรศาสตร์ มช. จำนวน 120,000 บาท

กันยายน  2559
25 : ราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
7 : โครงการให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2559
5 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2

สิงหาคม  2559
29 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1
19 : งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2559
18 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
16 : พิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2559
15 : โครงการ "ปลูกข้าววันแม่" ประจำปีการศึกษา 2559
4 : โครงการ "เกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559"
2 : โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กรกฏาคม  2559
28 : วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
20 : กิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 14
15 : พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th