งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2555
24 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีรับน้องรถไฟ ปีการศึกษา 2555
13 : โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ ครั้งที่ 10

เมษายน  2555
30 : โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ ครั้งที่ 10

มีนาคม  2555
23 : การสัมมนาและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 8 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
20 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาหลักสูตรเกษตรยั่งยืน และการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (SAIWAM)
13 : นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลของโครงการปลูกผักสวนครัว...ฮิมฮั้วปลอดภัย

กุมภาพันธ์  2555
16 : โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
13 : ปัจฉิมนิเทศ และพิธีอำลาสถาบัน 2555
1 : บรรยายพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2555 และทุนการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียในระดับปริญญาตรี โท และเอก

มกราคม  2555
21 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 : นักศึกษาร่วมแข่งขันการนำเสนอแนวความคิดด้านโคนม
16 : การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
11 : สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปี 2555

ธันวาคม  2554
27 : เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
4 : งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29
3 : โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ

พฤศจิกายน  2554
30 : โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์
16 : การพัฒนาโรงเรือนสาขาวิชาโรคพืช
16 : ปตท. กรีน เอ็นเนอยี่ บริษัทในเครือ ปตท. คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำงาน
15 : พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
12 : อบรมการเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ตุลาคม  2554
17 : โครงการ Student journey

กันยายน  2554
10 : โครงการเกษตร – พยาบาลบำเพ็ญ 2554

สิงหาคม  2554
27 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
20 : ประเพณีการสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวชาวเหนือ ครั้งที่ 1
16 : งานเกษตร Freshy Night 2011
16 : โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

กรกฏาคม  2554
27 : บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) : CP ได้มาสรรหานักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงานในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2554
9 : ประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
6 : พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ 50 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554

มิถุนายน  2554
29 : โครงการจิตอาสา
29 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ''จิตอาสา พาสร้างสุข''
25 : สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2555
22 : การอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงาน และธุรกิจด้านการเกษตร
22 : อบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงาน และธุรกิจด้านการเกษตร”
22 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสัมมนา ครั้งที่ 1/2554 คณะเกษตรศาสตร์ มช.
22 : การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2554
21 : การพัฒนางานวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์
19 : มอบทุนโครงการบุตรหลานเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 : โครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 2
11 : กิจกรรมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
8 : บรรยายพิเศษ: คุณลักษณะและความต้องการใช้บัณฑิตสัตวศาสตร์ ในภูมิภาคอาเซียนฯ
6 : พิธีมอบไท-ใส่เข็ม
4 : รับน้องปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน
3 : บรรยายพิเศษ เรื่อง โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สหกิจศึกษา
2 : โครงการ “การเสนอผลงานการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓”
1 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
1 : ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th