งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2554
28 : การอบรม เรื่อง นาโนเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีผลต่อสถานการณ์ทางการเกษตรในโลกปัจจุบัน

กุมภาพันธ์  2554
12 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
5 : ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน 2554
1 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง Molecular Basis of Plant Defense
1 : การสอบสัมภาษณ์โควต้าภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

มกราคม  2554
25 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการฝึกงานและทำงานประเทศจีน
23 : งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
19 : สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก

ธันวาคม  2553
1 : การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา

พฤศจิกายน  2553
24 : พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

ตุลาคม  2553
21 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 28
11 : การฝึกงานภาคสนาม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553

กันยายน  2553
1 : การอบรม End Note Web

สิงหาคม  2553
4 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักศึกษาภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช

กรกฏาคม  2553
14 : การบรรยายรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

มิถุนายน  2553
30 : โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ประจำปี 2553
23 : นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รับทุนการศึกษามูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
19 : กิจกรรมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
13 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์
10 : พิธีวันพร ปีการศึกษา 2553
10 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
6 : เปิดโลกกิจกรรม
6 : พิธีมอบไท-ใส่เข็ม นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th