งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2553
27 : โครงการปลอดเหล้าเข้าวัด

กุมภาพันธ์  2553
7 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีอำลาสถาบัน

มกราคม  2553
23 : การสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
21 : กิจกรรมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 44
18 : การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 44
13 : สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก 2553
10 : โครงการอบรมเพื่อเป็นผู้นำองค์กร
9 : โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

ธันวาคม  2552
23 : คณะเกษตรศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษา
6 : งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 27

พฤศจิกายน  2552
21 : คณะเกษตรศาสตร์ พัฒนาพื้นที่เตรียมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

ตุลาคม  2552
7 : สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ

กันยายน  2552
22 : คณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
17 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor จาก Queensland

สิงหาคม  2552
8 : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่

กรกฏาคม  2552
31 : มหาวิทยาลัยคินกิ เจราจาความร่วมมือทางวิชาการ
22 : CP ส่งเสริมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพิเศษ
15 : นักศึกษาฝึกงาน(ปี2) คณะเกษตรศาสตร์ ได้มอบลำไย จำนวน 2 กล่อง แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
11 : Freshy night 2009
4 : งานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
1 : โครงการ ''ทักษะชีวิต เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ชีวิตสดใส ปลอดภัย ห่างไกลเอดส์''

มิถุนายน  2552
24 : สาขาภาควิชากีฎวิทยา บำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม
20 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ ''การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย''
17 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ำ จัดบรรยายพิเศษ ''ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ในประเทศกัมพูชา''
11 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552
10 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2552
1 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ ''เกษตร มช. เพื่อชุมชน'' พัฒนาวัดเจ็ดยอด

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th