งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2551
27 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์
11 : ภาพการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา 2551

มีนาคม  2551
28 : คุณวสันต์ และคุณภัทรันดา ลีละยูวะ จากบริษัท Intelnovation ประเทศไทย ได้นำความร่วมมือระหว่างบริษัท DESERT KING INTERNATIONAL ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ

กุมภาพันธ์  2551
2 : โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน

มกราคม  2551
23 : แสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551
21 : การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551
15 : สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก
15 : งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และสำนักงานโครงการ IRPUS สาขาเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับของ สกว. ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโดยให้คำแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน IRPUS ปี 2551

ธันวาคม  2550
3 : พิธีเปิดงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ''เสี้ยวศตวรรษ 4 จอบ''

พฤศจิกายน  2550
11 : โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์

ตุลาคม  2550
16 : ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลลิกภาพและภาวะผู้นำ (โครงการนำร่องการสร้างยุวฑูตของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
11 : เข้าร่วมรับฟังการนำเสนองานสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. (โครงการนำร่องการสร้างยุวฑูตของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
11 : การสร้างนักศึกษาให้มีความเข้าใจเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ (โครงการนำร่องการสร้างยุวฑูตของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
9 : การฝึกพูดในที่ชุมชน (โครงการนำร่องการสร้างยุวฑูตของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

กันยายน  2550
8 : สัมมนานักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2550

สิงหาคม  2550
17 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2
15 : การบรรยายพิเศษ ''เด็กไทยแนวใหม่ ฝักใฝ่คุณธรรม นำพาชีวิตพอเพียง'' โดยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

กรกฏาคม  2550
16 : การปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการยุวทูตเกษตร
7 : โครงการนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ

มิถุนายน  2550
23 : โครงการการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
14 : วันไหว้ครู-วันพรประจำปีการศึกษา 2550
13 : ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
13 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550
8 : การบรรยายพิเศษสหกิจศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์
6 : พิธีบายศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาสัตวศาสตร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th