งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

มีนาคม  2548
5 : โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์  2548
12 : โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา
5 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

มกราคม  2548
22 : โครงการเทคนิคการสัมภาษณ์และสมัครงาน
18 : สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก

ธันวาคม  2547
16 : บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.GROUP) แนะนำบริษัท รับสมัครงานและสัมภาษณ์

พฤศจิกายน  2547
28 : โครงงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 22
12 : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา
6 : โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

ตุลาคม  2547
30 : โครงงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 4 ชั้นปี
16 : โครงการค่ายอาสา 4 จอบ

กันยายน  2547
11 : โครงการสัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 1

สิงหาคม  2547
13 : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

กรกฏาคม  2547
25 : AGGIE-NURSE 47
17 : Freshy Night
10 : โครงงานผูกสายใยพี่น้องเกษตร
3 : โครงงานรับน้องขึ้นดอย

มิถุนายน  2547
27 : โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องสักการะ
26 : โครงงานเปิดโลกกิจกรรม
19 : โครงการการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
17 : วันไหว้ครู
17 : โครงงานไหว้ครู-วันพร
7 : โครงงานรับน้องลอดเกวียน
1 : โครงงานการจัดกิจกรรมห้องเชียร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th