งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

พฤษภาคม  2558
29 : สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร เครือเจริญโภคภัณฑ์
18 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
18 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

เมษายน  2558
24 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Nottingham, England

มีนาคม  2558
26 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย
18 : สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย หารือความร่วมมือทางวิชาการและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร แก่นักเรียนโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

กุมภาพันธ์  2558
20 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก Swedish University of Agricultural Sciences
13 : ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มช.

มกราคม  2558
28 : ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท East West Seeds
9 : เชิญชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ในโดมยักษ์นิทรรศการ พันธะสัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน
9 : ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
5 : สำนักพระราชวังตรวจพื้นที่ในการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

ธันวาคม  2557
4 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hiroshima Kokusai Gakuin University (HKGU) ประเทศญี่ปุ่น
3 : ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

พฤศจิกายน  2557
12 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากYamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น
10 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria (สาธารณรัฐออสเตรีย)

ตุลาคม  2557
31 : ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
30 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ มช.

กันยายน  2557
2 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สิงหาคม  2557
28 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น
21 : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Universiti Putra Malaysia
19 : คณะนักเรียนและครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ แปลงทดลองของสาขาวิชาพืชไร่
15 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

กรกฏาคม  2557
22 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น
21 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก Oklahoma State University
17 : ศึกษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย
15 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจงชิง และ มหาวิทยาลัยพิงตง ไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 : นักศึกษาจาก National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National University Corporation Kagawa University

มิถุนายน  2557
30 : นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบนเข้าศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์
21 : สมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกว่างบึ๋งห์ QUANG BINGH UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม
12 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก College of Agriculture, University of Philipines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th