งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

พฤษภาคม  2556
20 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

เมษายน  2556
9 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก University Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย

มีนาคม  2556
13 : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ธุรกิจกาแฟ
8 : หารือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคากาว่า ประเทศญี่ปุ่น
4 : ต้อนรับอาคันตุกะ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.นิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสศึกษาดูงานระยะสั้น

กุมภาพันธ์  2556
12 : ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทล้านช้างและบริษัทอีสเวสต์ซีด
1 : ตัวแทนจาก University of California, Davis ติดตามความก้าวหน้าของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

มกราคม  2556
30 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร แก่นักเรียนโรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
28 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Warsaw
11 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธันวาคม  2555
25 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตะวันออก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
21 : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและประชุมมอบแนวนโยบายคณะเกษตรศาสตร์
20 : คณะผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น
14 : ต้อนรับอาคันตุกะ จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
12 : คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Prof.Christoph Knorr จาก Gottingen University ประเทศเยอรมนี
3 : ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารจาก NCHU-UCD ประเทศไต้หวัน
3 : หาริือ...การจัดงานอนุเกษตรพาณิชย์สัญจร

พฤศจิกายน  2555
23 : ผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตปริญญาเอกจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้้หวัน
23 : มหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุน เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 : หารือความร่วมมือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
19 : ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัืติการ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ
12 : ต้อนรับ...คณะกรรมการประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา SAIWAM จาก DAAD, Germany
12 : หารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง University of California, Davis และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตุลาคม  2555
31 : รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ม.นิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น
29 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร จากประเทศมาเลเซีย
22 : ศวทก. ให้การต้อนรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าอบรม เรื่อง การใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ภายใต้การทำงาน
17 : นักศึกษาคณะเกษตร มช. ศึกษาดูงานระยะสั้นภายใต้ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร์ ม.คินกิ
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Yasumitsu Kinoshita Senior Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA)

กันยายน  2555
28 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าศึกษาดูงานการผลิตกาแฟและแปรรูปกาแฟ
13 : โครงการ...ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3 : คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมดูงานยังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงหาคม  2555
29 : สัมมนาและศึกษาดูงาน...คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 : โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเข้าทำงาน
6 : ร.ร.อนุบาลโชติวิทย์ ศึกษาเรียนรู้การดำนาในแปลงสาธิต ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

กรกฏาคม  2555
27 : โครงการสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2555
25 : ผู้แทนจากศูนย์การศึกษาไต้หวัน ม.แม่โจ้ เข้าพบเพื่อหารือพิจารณานักศึกษารับทุน
3 : คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Asia University, Taiwan R.O.C

มิถุนายน  2555
18 : นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาดูงานยังคณะเกษตรศาสตร์ มช.

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th