งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

พฤษภาคม  2551
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าศึกษาดูงานระบบ MIS ของ Back Office
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6 : คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Czech University of Agriculture Prague ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก

เมษายน  2551
30 : คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซียเข้าศึกษาดูงานคณะเกษตร
23 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ได้ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 6 แห่ง
8 : กลุ่มเกษตรกรบ้านท่ากว้าง เข้าศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ เกษตร มช.

มีนาคม  2551
28 : คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรฯ เข้าศึกษาดูงาน ม. แม่ฟ้าหลวง ก่อน มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
26 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับคณะอาจารย์จากประเทศใต้หวันเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์
21 : นักศึกษาญี่ปุ่นภายใต้หลักสูตรพิเศษระยะสั้นศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
15 : นักศึกษาภายใต้หลักสูตรพิเศษระยะสั้นศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
3 : เกษตรจัดพิธีเปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 5 (The 5th Intensive Course Program) และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 คน

กุมภาพันธ์  2551
13 : โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ มช.
1 : โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

พฤศจิกายน  2550
27 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) คณะเกษตรศาสตร์

ตุลาคม  2550
15 : โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กันยายน  2550
10 : บุคลากรภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ศึกษาและดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

สิงหาคม  2550
6 : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย
3 : การประเมินคณบดี และการประเมินผลงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th