งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2557
28 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2556
14 : อบรมการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
1 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์
1 : บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด มอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้แก่สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลค่า 560,000 บาท

เมษายน  2557
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคนิคอณูพันธุศาสตร์ในการคัดเลือกพันธุ์สุกร
2 : พิธีเปิดงานกาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557

มีนาคม  2557
25 : ตรวจและพัฒนาสุขภาพประจำปี บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
15 : ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง หลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ
10 : พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2557 (Aggie Sci Summer Camp 2014)

กุมภาพันธ์  2557
22 : พิธีเปิดงานวันพืชผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ)

มกราคม  2557
18 : ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง
14 : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอน จิบกาแฟ แลซากุระ ณ ขุนช่างเคี่ยน

ธันวาคม  2556
20 : การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557
17 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Nikon SMZ18 และ SMZ25 และเครื่อง Microplate Reader รุ่น Synergy H1M
17 : พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน
13 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสารไซเปอร์เมทรินตกค้างในใบยาสดบ่มร้อน ด้วยชุดตรวจสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว
6 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน

พฤศจิกายน  2556
21 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2556
20 : อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ฮอร์โมนพืชในตัวอย่างน้ำหมักชีวภาพ ด้วยเทคนิคโครโมโตกราฟีของเหลว แบบสมรรถนะสูง
15 : โครงการค่ายอาสา “สานฝัน สานสัมพันธ์ น้องพี่”
13 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่อง Spectrophotometer รุ่น NanoDrop 2000

ตุลาคม  2556
18 : องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14 : โครงการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11 : เกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการตลาดของศูนย์บริการวิชาการฯ
8 : งานเปิดตัวและส่งมอบผลิตภัณฑ์นม UHT PEP บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

กันยายน  2556
21 : กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 5 ชมนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรรมชาติ
11 : บรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้กล้อง Microscopes สำหรับงานวิจัย
6 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปุ๋ย"
4 : บรรยายพิเศษ...ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี
3 : โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาเรียนรู้กิจกรรมดำนา ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงหาคม  2556
30 : อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 จังหวัดภาคเหนือไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ก๊าซชีวภาพของเทศบาลตำบลสันปูเลย
28 : อบรม...เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง GC ในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตร
28 : การเยี่ยมชมสวนลำไย GAP ภายใต้โครงการ “หลักเกณฑ์และวิธีทางการเกษตรที่ดี”
24 : โครงการฝึกอบรมการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร หลักสูตรการเพาะเห็ด
21 : โครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice: (GAP)
21 : อบรม...เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตร
15 : การศึกษาดูงานกิจกรรมฐานบูรณาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
14 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ร่วมจัดบูธผลงานหมู่บ้านฯ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556
9 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าศึกษาดูงานบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
2 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงานฟาร์มไก่ไข่

กรกฏาคม  2556
31 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้แห้ง และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero
17 : โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่....เข้าศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมดำนา ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
16 : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Biotechnology ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
11 : งานแถลงข่าว...การจัดทำแผนแม่บทพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5 : คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำเสนอผลงานวิชาการ และรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ จาก สำนักงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
4 : บรรยายพิเศษ เรื่อง ประกันสังคมให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ใส่ใจสักนิด เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของตนเอง
3 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากสถาบัน Leibniz Institute For Farm Animal Biology, Dummerstorf, Germany

มิถุนายน  2556
28 : ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ต้อนรับ นักเรียนจาก รร.นานาชาตินครพายัพ เข้า่ศึกษาดุงานฟาร์ม
24 : ศูนย์บริการวิชาการฯ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคเหนือตอนบนเข้าศึกษาดูงานวิจัยยังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 : นักเรียน รร.ยุพราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานบ่อไบโอก๊าซ
17 : ความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวโพดลดหมอกควันกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12 : บรรยายพิเศษ การใช้งานโปรแกรม Gene Tool Match และ Gene Directory สำหรับเครื่อง Gel Documentation
11 : นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์ม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
10 : ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2556
6 : เริ่มแล้ว... กาดวัฒนธรรมเกษรตร พืชผักอาหารปลอดภัย (ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์แรกของเดือน)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th