งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2556
28 : ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4
20 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ต้อนรับคณะที่ปรึกษา รมว.วท. และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 : การบรรยายพิเศษ : เกษตรกรไทยกับการปรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
14 : การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2
3 : เปิดแล้ว...ร้านเกษตร มช. AIGGIE CMU Shop

เมษายน  2556
9 : รับฟังผลการตรวจสุขภาพคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
7 : การแข่งขันตกปลาด้วยเหยื่อปลอม Lure Club Tournament 7 (เดินตี)

มีนาคม  2556
20 : ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลิินิก ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์  2556
18 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ศึกษาดูงานหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง
8 : พิธีเปิดงาน The Miracle of Natural Gas ครั้งที่ 3 ตอน ทิวลิปสื่อรักษ์...ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 : หน่วยวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญชัย จัดฝึกอบรม ลำไยเงินล้าน

มกราคม  2556
29 : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดอบรมโครงการควบคุมและป้องกันไฟป่า
28 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน
28 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ 1/2556
23 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เรื่อง การทำสวนลำไยและดูงานการผลิตลำไยนอกฤดู
23 : เกษตรกรผู้ปลูกส้มเข้าปรึกษาหารือเรื่องโรคกรีนนิ่ง
9 : สำนักงานตรวจสอบภายใน มช. สรุปผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการฯ ในรอบปีงบประมาณ 2555
9 : นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ธันวาคม  2555
21 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดแถลงข่าวและขอบคุณแก่สื่อมวลชน ประจำปี 2555
20 : หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ร่วมตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิ และประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
8 : หน่วยวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย จัดอบรบเรื่อง เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพ
8 : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 5 และ AG-BIO/PERDO & KU-UT Joint Seminar ครั้งที่ 2

พฤศจิกายน  2555
28 : บรรยายพิเศษ...ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี
7 : พิธีเปิดร้าน CMU Steak House and Coffee
3 : สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ตุลาคม  2555
18 : มูลนิธิ YMCA และ KNCU เยี่ยมชม
18 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. เตรียมพร้อมเปิดตัว CMU Beef Steak House
17 : การประชุมการพัฒนาเว็บไซด์ภาษาอังกฤษ และการประชาสัมพันธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1

กันยายน  2555
28 : พิธีมอบวุฒิบัตร ยุวเกษตรผู้เข้าอบรม เรื่อง การผลิตผักปลอดสารพิษ แก่โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์
26 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าฝึกปฏิบัติการโคเนื้อ ณ ฟาร์มสัตว์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
13 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดอบรมเรื่อง เทคโนโลยีเกษตรแบบครบวงจร
12 : ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับสภาพสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
6 : โรงเรียนอนุบาลนภา เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
4 : ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมฯ (FTA)
4 : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ

สิงหาคม  2555
28 : นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิต
26 : โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ ปี 2554 รุ่นทึ่ 2
23 : โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ ปี 2554 รุ่นที่ 1
10 : พิธีส่งมอบอาคารสัตว์น้ำ เพื่อการศึกษาและวิจัย แก่ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
8 : ศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย จ.เชียงใหม่ ปี 2555

กรกฏาคม  2555
25 : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และคณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์
24 : กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555
20 : พิธีรับมอบทุนการศึกษาบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2555
18 : บริษัทมอนซานโต้ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “University Visit”
13 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมงานพิธีเปิดงานนิทรรศการ ปตท. ดูแลและแบ่งปัน มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว
7 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเห็ดครบวงจร
4 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตผักปลอดสารพิษ
4 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero

มิถุนายน  2555
29 : โครงการบัณฑิตอาสา สาขาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
28 : การอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง ''การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์''
26 : ผู้แทนจากโครงการ The Upland Program มอบรถยนต์ จำนวน 3 คัน แก่คณะเกษตรศาสตร์ มช.
22 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่องการเพาะเห็ดครบวงจร
14 : ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดฝึกอบรม เรื่องการผลิตผักปลอดสารพิษ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th