งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2555
21 : การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/ ศูนย์วิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
21 : การประชุม...สุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ครั้งที่ 1
10 : บ.เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มอบเงินสนับสนุนและส่งมอบพื้นที่จัดนิทรรศการวิถีข้าวไทย วิถีชีวิตไทย วิถีที่ยั่งยืน ให้กับคณะเกษตรศาสตร์
10 : ธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
9 : การประกวดโคขาวลำพูน
9 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การทำอาหารว่างสไตล์ฝรั่งและแซนวิช
8 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิด หอกษัตริย์เกษตร งานัวนเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2555
8 : บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
8 : เสวนาวิชาการ โอกาสและความท้าทายปศุสัตว์ไทยในประชาคมอาเซียน
8 : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 : หอกษัตริย์เกษตร
8 : บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ และพิธีส่งมอบโคเนื้อ CMU Beef
8 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปลูกผักสวนครัว
8 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปฏิบัติการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
7 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....Coffee Maker : บาริสต้า...กาแฟลูกช้าง
7 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปั้นจิ๋ว
7 : เสวนาวิชาการ เกษตรไทยในภาวะวิฤติโลกร้อน และการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (กรณีศึกษาข้าว)
6 : เสวนาวิชาการ แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการตลาดมะม่วงจังหวดเชียงใหม่
6 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....From Farm to Cup เส้นทางสายกาแฟ
6 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การทำปุ๋ยชีวภาพแบบเม็ด
6 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....วิธีการตรวจสอบคุณภาพดินอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
5 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานในโอกาสต่างๆ
5 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การจัดตกแต่งสวนสำหรับประกอบอาชีพอิสระ
4 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การจัดสวนถาด
4 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์หลังบ้านอย่างไรให้เป็นการค้า
3 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในเชิงธุรกิจ
3 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การบริหารการเงินภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม
3 : พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ ที่ปกป้องคุ้มครองบริเวณไร่แม่เหียะ
3 : ประกวดสุนัขแฟนซี
2 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การเลี้ยงไส้เดือนในคอนโดพลาสติก
2 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับครัวเรือน
1 : นิทรรศการภาครัฐ
1 : การแข่งขันการจัดสวนถาด กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า.......(ประมวลภาพกิจกรรม)
1 : กิจกรรมสันทนาการ.....โรลลิ่งบอล (อ่างเก็บน้ำ 4)
1 : นิทรรศการภาคเอกชน
1 : ชมรมนกบินอิสระ
1 : ประกวดพ่อไก่พื้นเมือง
1 : การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพรอด
1 : กิจกรรมนันทนาการและการส่งเสริมศิลวัฒนธรรม
1 : เสวนาวิชาการผึ้งแห่งชาติ
1 : เสวนาวิชาการ การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพเยี่ยม
1 : เสวนาวิชาการ ทศวรรษที่สี่ของการพัฒนากาแฟ อาราบิก้าไทย: บนเส้นทางของการค้าเสรีและความยั่งยืน
1 : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ที่ระลึกให้แก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555
1 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การปลูกไผ่แบบครบวงจร
1 : ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น....การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

เมษายน  2555
27 : อบรม...เกษตรกรเรื่อง การปลูกและการผลิตกล้าปลอดโรค
11 : อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูงด้วย Joomla 2.5
10 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตกาแฟอราบิก้าคั่วบดสำหรับเกษตรกร รุ่นที่ 1/2555

มีนาคม  2555
30 : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง
28 : ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555
27 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์งานเกษตรแห่งชาติ
15 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2555
6 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางพืชสวน

กุมภาพันธ์  2555
2 : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
2 : การนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ สวก.โดยศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนาและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

มกราคม  2555
27 : บุคลากรคณะฯ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1
22 : ศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงาน 47 ปี วิทยุ ม.ก.เชียงใหม่
17 : พิธีเปิดนิทรรศการไม้ดอกเมืองร้อน งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554

ธันวาคม  2554
22 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานโครงการหลวง 2554
20 : พิธีปิดการประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถางและสวนหย่อม ในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554
8 : มอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนปรัชญา คันธา

พฤศจิกายน  2554
30 : ปฐมนิเทศและซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
30 : คณาจารย์และนักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ อบรมเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
22 : โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าด้วยหนังสือราชการ

ตุลาคม  2554
26 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2555
16 : คณะเกษตรศาสตร์ ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนู ศีติสาร

กันยายน  2554
28 : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-เชียงใหม่
27 : คณะเกษตรฯ มช. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคลำไยภาคเหนือ
27 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ''การจัดทำและดูแลเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla''
20 : เวทีเพื่อการเรียนรู้ การจัดการลำไยคุณภาพ
19 : การผลิตลำไยจากการใช้สารเสริมและบำรุงต้นให้มีคุณภาพ
18 : สถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2554-2555 และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก
16 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
16 : คณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมฯ จัดฝึกอบรมการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็กจากมูลสุกรฯ
14 : ศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงาน อบจ.ลำพูนเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2
14 : การประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยการใช้สารเตตราไซคลินควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกรีนนิ่งในส้มสายน้ำผึ้งอย่างปลอดภัย

สิงหาคม  2554
24 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน
23 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มช. กับบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์
11 : ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. คนที่ 20
4 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 42 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
3 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ครั้งที่ ๒

กรกฏาคม  2554
29 : งานนวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ ๗ (นวัตกรรมทำได้...สบายมาก)
28 : สถานีโทรทัศน์ NBT ถ่ายทำสารคดี หัวข้อ นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปข้าว
28 : คณบดีฯ ให้สัมภาษณ์ไทยนิวส์ เรื่อง การปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 : อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านข้าว
25 : การฝึกอบรม เรื่อง การใช้เศรษฐมิติเพื่อการวิจัย
6 : พิธีส่งมอบรถโดยสารส่วนบุคคลขนาด 22 ที่นั่ง แก่สำนักหอสมุด
2 : พิธีรับมอบการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ

มิถุนายน  2554
28 : แนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร
17 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาห้องสมุด ประจำปี 2554
15 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีโอกาสก้าวสู่ปีที่ 21 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
14 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
9 : วันครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีกล้วยไม้ดิน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th