งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2551
30 : การประชุมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์การค้าไทย
26 : โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวเขา
23 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกร และพัฒนาโอกาสการศึกษาของชุมชนบนพื้นที่สูงฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมให้แก่เยาวชน และเกษตรกร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1 : การทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณูข้าว

เมษายน  2551
21 : โครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกรที่สูง
9 : งานบริการวิชาการร่วมกับโครงการคลินิคเทคโนโลยี มช. ออกให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านท่ากว้าง เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชิวภาพ

มีนาคม  2551
23 : โครงการฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 18 มีนาคม 2551
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 17 มีนาคม 2551
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 19 มีนาคม 2551
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 20 มีนาคม 2551
17 : ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน วันที่ 21 มีนาคม 2551
17 : โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรที่สูง
6 : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ผ่านรายการมองเมืองเหนือ
6 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2551

กุมภาพันธ์  2551
13 : การฝึกอบรมกระบวนการผลิตกาแฟคั่วรุ่นที่ ๑๒
5 : การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการปลูกและการทำสารกาแฟอราบีก้าแบบครบวงจร
3 : โครงการฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

มกราคม  2551
30 : การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ การพัฒนาเครือข่ายนานาชาติเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
25 : โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง เข้าศึกษาดูงานฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์
23 : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการปลูกกาแฟอาราบิก้าเพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตและการอนุรักษ์พันธุ์บนพื้นที่สูง
13 : โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากสปป.ลาว
13 : โครงการฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
13 : โครงการฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
12 : คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551
10 : การประเมินคุณภาพซาก และการตัดแต่งซากโคเนื้อ

ธันวาคม  2550
27 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเกี่ยว แปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ และการฟื้นฟูต้นกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว
25 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเกี่ยว แปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ และการฟื้นฟูต้นกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว
18 : บริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร (ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) มอบอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร-ไก่ไข่ ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
13 : ผู้ประสานงานฝ่ายอุตุนิยมวิทยา มูลนิธิโครงการหลวง
13 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ
7 : การปลูกผักและไม้ดอกแบบไม่ใช้ดิน
6 : ภาพบรรยากาศงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 วันที่ 6 ธ.ค. 2550
4 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น กาแฟชี้ช่องรวย ในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5
4 : ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ และกาแฟชี้ช่องรวย
4 : ภาพบรรยากาศงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 วันที่ 4 ธ.ค. 2550
3 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5
3 : พิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ''ร้อยดวงใจ เกษตรไทย ถวายในหลวง''
3 : คุณภาพเนื้อกระบือมัน
1 : ประชุมระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 4

พฤศจิกายน  2550
28 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตกาแฟให้ได้สารกาแฟที่มีคุณภาพ
23 : นำเสนอไพสเตอร์ในงาน Academic Days: "Research Path: Towards a Green and Happyness Society" ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง "Increase of Female Calve by Cytotoxic Reaction Semen from Monoclonal Antibody to H-Y Antigen (1)"
23 : นำเสนอไพสเตอร์ในงาน Academic Days: "Research Path: Towards a Green and Happyness Society" ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง "Increase of Female Calve by Cytotoxic Reaction Semen from Monoclonal Antibody to H-Y Antigen (2)"
23 : นำเสนอไพสเตอร์ในงาน Academic Days: "Research Path: Towards a Green and Happyness Society" ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง "Transfer Technology of Mineral Feed and Grass Silage for Member of Beef Farmer in Darapirom Temple, Chiang Mai Province"
21 : คณะเกษตรศาสตร์จัดแถลงข่าว ''การจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 และงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 25''
19 : ประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 และงานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 25 ในรายการ ''มองเมืองเหนือ''
13 : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าทำสกู๊ปข่าวผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 และประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 25

ตุลาคม  2550
24 : International Agroforestry Education Conference: Integrating Conservation in the Upland Agriculture in Southeast Asia
3 : โครงการฝึกอบรมการผลิตผักและไม้ดอกแบบไม่ใช้ดิน
1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและประชากรบนพื้นที่สูง
1 : เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบเงินอุดหนุน (บูรณาการ) "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภหาคเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดภาคเหนือตอนบน"
1 : การเสริมสร้างทักษะการวิจัยด้านความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรสำหรับเยาวชนและนักศึกษา
1 : ผู้ประสานงานฝ่ายอุตุนิยมวิทยา มูลนิธิโครงการหลวง
1 : การขยายแนวคิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตทางเกษตร
1 : การผลิตก๊าชชีวภาพเพื่อลดมลภาวะและเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรรายย่อย
1 : โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
1 : ออกอากาศ FM100 เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ชนบทเพื่อการพึ่งจนเอง (ตอนที่ 2)
1 : การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร
1 : โครงการเผยแพร่วิชาการผ่านทางวิทยุกระจายเสียงจำนวน 2 รายการ
1 : โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
1 : เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบเงินอุดหนุน (บูรณาการ) "การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ชนบทเพื่อการพึ่งจนเอง"
1 : เป็นประธานคณะทำงานเครือข่ายบริหารการจัดการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย 15 สถาบันอุดมศึกษา
1 : ออกอากาศ FM100 เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเครือข่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ชนบทเพื่อการพึ่งจนเอง (ตอนที่ 1)

กันยายน  2550
20 : คณะเกษตรศาสตร์ทำพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศตามโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ ''ความประทับใจในงานวันวิทยาศาสตร์เกษตร''
18 : การแถลงข่าวการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 และประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 25 และงานเสวนาทางวิชาการด้านปศุสัตว์ ''อนาคตปศุสัตว์ไทย..รุ่งหรือร่วง?''
6 : โรงเรียนวิชัยวิทยาเข้าทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชฯ

สิงหาคม  2550
4 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 38

กรกฏาคม  2550
2 : นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 3
2 : โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกร

มิถุนายน  2550
13 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานระบบ TOR&JA Online
2 : คณะเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th