งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2550
25 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 4
18 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 3
1 : โครงการคลีนิคเทคโนโลยี คณะเกษตรศาตร์ ม. เชียงใหม่
1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 2

เมษายน  2550
30 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สัก
23 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 1
20 : การบรรยาย ''จากการประกันคุณภาพสู่การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ''
20 : การอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ดิน

มีนาคม  2550
30 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดูงานคณะเกษตรศาสตร์
23 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืช แบบประหยัดปุ๋ยโดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน” รุ่นที่ 1

ธันวาคม  2549
18 : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ MIS
8 : งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ''วิถีวิจัย ตามรอยพระยุคลบาท''
4 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

พฤศจิกายน  2549
29 : โครงการพัฒนาบุคลากร ''แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี''

ตุลาคม  2549
24 : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

กันยายน  2549
29 : คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

กรกฏาคม  2549
18 : การเสวนาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ตามรอยพระบาท เพื่อการพัฒนาที่สูง
13 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th