งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2549
3 : คณะนักเรียนโรงเรียนรัชดา

เมษายน  2549
3 : โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ (รุ่นที่ 2)

มีนาคม  2549
3 : กิจกรรมคาราวานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์  2549
24 : ผู้บริหารและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าศึกษาดูงานระบบ MIS
2 : มหกรรมเกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัยครั้งที่ 4
2 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน

พฤศจิกายน  2548
20 : องค์ความรู้ด้านการผลิตลำไยปลอดสาร ภายใต้กระบวนการผลิตที่ลดต้นทุนและได้ลำไยที่มีคุณภาพ
20 : การดูแลรักษาและการจัดไม้ดอกเชิงการค้า
20 : การประชุมเสวนาเรื่อง ''การปลูกหญ้าแพงโกล่า อาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย''
19 : การประชุมสัญจร ''สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์'' ครั้งที่ 6/2548
19 : การเลี้ยงผึ้งแมลงเศรษฐกิจ/ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง/ การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผึ้ง
18 : การสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3
18 : การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย-หญิง (รอบคัดเลือก)
17 : นิทรรศการ ''เครือข่ายเกษตรกตและองค์กรอิสระ''
17 : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูงานคณะฯ
17 : การพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในระดับชุมชน
17 : นิทรรศการ ''วันกาแฟ'' และเกษตรที่สูง
17 : สัมมนาวิชาการเรื่อง ''มาตรฐานกาแฟอราบิก้าสู่ตลาดโลก''
16 : การประกวดโคขาวลำพูน ครั้งที่ 1
16 : นิทรรศการ ''ภาครัฐ องค์กรนานาชาติ และธนาคาร''
16 : การเสวนาเรื่อง ''อาหารปลอดภัย และทำอย่างไรจึงจะได้ GAP''
16 : การประกอบอาหาร (คาว-หวาน) จากผลไม้ไทย
16 : การแข่งขันการจัดสวนถาดของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
15 : งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4 (รองผู้ว่าฯ เยี่ยมชมงาน)
15 : งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4 (พิธีเปิดงาน)
15 : งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4
14 : การจัดประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 เรื่อง การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน

ตุลาคม  2548
10 : สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบ TOR&JA Online

กรกฏาคม  2548
29 : วิทยาลัยโยนก เข้าศึกษาดูงาน
20 : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
15 : โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง ''ผลกระทบของการค้าเสรี (FTA) ไทยจีน ที่มีผลต่อสินค้าและผลผลิตการเกษตรทางภาคเหนือของประเทศไทย''
1 : งานวันชาวสวนลำไยลำพูน ครั้งที่ 2

มิถุนายน  2548
1 : คลินิกเกษตร มช. เคลื่อนที่

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th