งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2548
10 : เทคโนโลยีที่เหมะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
9 : The 2nd Joint Coordinating Committee Meeting (ATRACT)

เมษายน  2548
23 : โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา ขั้นก้าวหน้า”
21 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ แมลงเศรษฐกิจ”
20 : โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในระบบ NFT รุ่นที่ 3
6 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว (ครั้งที่ 6) ”

มีนาคม  2548
30 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำไม้บอนไซเบื้องต้น
10 : ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน

กุมภาพันธ์  2548
26 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา ขั้นก้าวหน้า”
16 : การฝึกอบรมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ในระบบ NFT รุ่นที่ 2
10 : มหกรรมเกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ครั้งที่ 2

มกราคม  2548
25 : โครงการเสวนานโยบายด้านการเกษตรของพรรคการเมือง
18 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว (ครั้งที่ 5) ”

ธันวาคม  2547
24 : การควบคุมคุณภาพระบบการผลิตแบบ GAP
23 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งพันธุ์..แมลงเศรษฐกิจ”รุ่นที่ 2
17 : คณบดีแถลงนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ (2548 - 2551)
15 : การฝึกอบรมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ในระบบ NFT
10 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา รุ่นที่ 4”
6 : เกษตรแม่โจ้

พฤศจิกายน  2547
18 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งพันธุ์..แมลงเศรษฐกิจ”รุ่นที่ 1
9 : ระบบเกษตรประจำปี ๒๕๔๗

ตุลาคม  2547
12 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา”
9 : วันชาวสวนลำไยลำพูน ครั้งที่ 1 และงานกาดโก้งโค้งเกษตรสัญจร ครั้งที่ 9 (ลูกทุ่งเกษตร)

กันยายน  2547
13 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานคณะฯ

มิถุนายน  2547
28 : International Training Program on DSSAT4 & GIS Tools
21 : โครงการพัฒนาบุคลากร “สุขภาพดีชีวีมีสุข”

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th