งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2547
26 : บริการ MIS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 : บริการ MIS คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 : บริการ MIS คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 : บริการ MIS คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 : บริการ MIS คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม  2547
24 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
22 : โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง

กุมภาพันธ์  2547
14 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
12 : “กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 46”

มกราคม  2547
17 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ธันวาคม  2546
17 : งานโครงการหลวง ๒๕๔๖ และ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๓
17 : การฝึกอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ และการเขียนเว็บเพ็จทางเกษตร
6 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1 : การฝึกอบรมโปรแกรม DSSAT version 4 และโปรแกรม GIS บูรณาการ

พฤศจิกายน  2546
22 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ตุลาคม  2546
18 : การใช้เทคโนโลยีสารสนทศเพื่อการบริหาร (รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สิงหาคม  2546
7 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 30

กรกฏาคม  2546
3 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 29

มิถุนายน  2546
5 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 28

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th