ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินโครงการ ''ระบบจัดทำรายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล eQA-Document (Version 2)''
วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=31)

1.1. เพศ
ชาย 25.81 %
หญิง 74.19 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 %
21 – 30 ปี 16.13 %
31 – 40 ปี 41.94 %
41 – 50 ปี 25.81 %
51 ปีขึ้นไป 16.13 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 3.23 %
คณาจารย์ 0 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 3.23 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 90.32 %
บุคลากร (สายบริการ) 3.23 %
นักศึกษา 0 %
อื่น ๆ 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจ ระบบจัดทำรายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล eQA-Document (Version 2) 7
(22.58% )
19
(61.29% )
5
(16.13% )
0
(.00% )
0
(.00% )
4.06
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ระบบจัดทำรายงาน SAR Online (Version 2) และระบบฐานข้อมูล eQA-Document (Version 2) เพิ่มความสะดวกในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 10
(32.26% )
18
(58.06% )
3
(9.68% )
0
(.00% )
0
(.00% )
4.23
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.15
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 10
(32.26% )
20
(64.52% )
1
(3.23% )
0
(.00% )
0
(.00% )
4.29
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 12
(38.71% )
16
(51.61% )
2
(6.45% )
1
(3.23% )
0
(.00% )
4.26
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 14
(45.16% )
15
(48.39% )
2
(6.45% )
0
(.00% )
0
(.00% )
4.39
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.31
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • ควรจัดการอบรมในการเขียน SAR แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีปัญหาในการเขียนและเอกสารไม่ตรงกับความต้องการ
 • 4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
 • คุณอลงกต สิทธิโชค
 • 4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • ขอเพิ่มตัวชี้วัดบางตัวในระดับภาควิชา
 • การอบรมการจัดทำ SAR มักจะทำในเวลากระชั้นชิด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้จะใช้เวลาที่มีอยู่น้อยในการทำงาน ควรจัดอบรมแต่เนิ่นๆ ประมาณเดือน พ.ย. - ธ.ค. เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมเอกสารข้อมูลได้มากขึ้น เพื่อให้ได้งานที่ดี
 • 4.4. ข้อเสนอแนะ
 • ควรมีการสรุปการจัดทำอีกครั้งก่อนรับการตรวจประเมินจริง
 • ควรมีการจัดรูปแบบการเขียนเอกสารประกอบ eQA-Document ให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • ควรจัดอบรมในห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • การกรอก SAR Online
 • เข้าใจระบบเพิ่มมากขึ้น
 • สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • ทำให้รู้ระบบการจัด SAR Online
 • มีความเข้าใจและสามารถเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ยิงขึ้น
 • ทราบวิธีการในการใช้งานระบบจัดทำรายงาน SAR Online (Version2) และระบบฐานข้อมูล eQA-Document (Version2)
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องในการกรอกข้อมูลในระบบ
 • สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานระบบจัดทำรายงาน SAR Online ได้ และช่วยให้การรวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666