ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมินโครงการ ''การอบรม ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555''
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ (N=45)

1.1. เพศ
ชาย 15.56 %
หญิง 84.44 %
1.2. อายุ
น้อยกว่า 21 ปี 0 %
21 – 30 ปี 15.56 %
31 – 40 ปี 31.11 %
41 – 50 ปี 22.22 %
51 ปีขึ้นไป 31.11 %
1.3. สถานภาพ
ผู้บริหาร 4.44 %
คณาจารย์ 6.67 %
นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน) 8.89 %
บุคลากร (สายปฏิบัติการ) 77.78 %
บุคลากร (สายบริการ) 2.22 %
นักศึกษา 0 %
อื่น ๆ 0 %


ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 22.22% 55.56% 20.00% 2.22% .00% 3.98
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงการทำข้อมูลเอกสาร electronic เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และการประเมินผล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 17.78% 42.22% 40.00% .00% .00% 3.78
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 3.88
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการประเมิน จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
3.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม 31.11% 57.78% 8.89% 2.22% .00% 4.18
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2 ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังการเข้าร่วมโครงการ 24.44% 68.89% 6.67% .00% .00% 4.18
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ 31.11% 62.22% 6.67% .00% .00% 4.24
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.20
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

ส่วนที่ 4 : ประเมินความต้องการ / ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

4.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
 • การนำข้อมูลที่ถูกต้องเข้าสู่ระบบ eQA-Document
 • การจัดฐานข้อมูลระบบ CMU-MIS, AGRI-MIS เนื่องจากอัพเดทข้อมูลเป็น 2 ภาษาไม่ได้
 • 4.2. วิทยากรที่ท่านสนใจ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
 • วิทยากรที่เขียนระบบ
 • 4.3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
 • ควรจะมีการพักเบรกเพื่อให้ทำธุระส่วนตัว
 • อัพเดทข้อมูลเป็น 2 ภาษาไม่ได้
 • 4.4. ข้อเสนอแนะ
 • เนื้อหามากควรให้กระชับเฉพาะจุดที่สำคัญ
 • ปรับปรุง โสตทัศนูปกรณ์ (มีผลต่อการรับฟัง,สมาธิ)
 • ควรให้บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง
 • ควรจัดในห้องประชุมที่มีที่วางเขียนได้
 • ควรชี้แจงการปฏิบัติงาน
 • ส่วนที่ 5 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

  5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ
 • มีความเข้าใจต่อการเตรียมทำ SAR ดีขึ้น
 • เข้าใจกระบวนการมากขึ้น
 • มีความเข้าใจยิ่งขึ้น
 • มีความรู้มากขึ้น
 • เข้าใจเนื้อหา วิธีการ และหลักในการปฏิบัติจริง
 • มีความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
 • ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลเพื่อจะได้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น
 • ดีมาก
 • ดีมาก
 • ได้รับความรู้ในการจัดทำ SAR ของหน่วยงาน และเข้าใจในตัวบ่งชี้มากขึ้น
 • ได้แนวทางในการเขียน SAR สำหรับองค์ประกอบที่ได้รับผิดชอบ
 • ต่อยอดความรู้ที่พึ่งเข้าใจ และประยุกต์ใช้กับความรู้ใหม่ๆ
 • ทำไปทำประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
 • ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
 • ความชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ เพื่องานประกันคุณภาพ
 • 5.2. การนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 • พัฒนาปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้น (สนองต่อองค์ประกอบที่รับผิดชอบ)
 • ช่วยจัดทำงานประกันคุณภาพ
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้มากยิ่งขึ้น
 • นำไปปฏิบัติกับหน่วยงานได้
 • ด้านการจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล ให้เข้ากับองค์ประกอบต่างๆ
 • นำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มเติม/ปรับแก้ไข เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ได้มาก
 • ดีมาก
 • นำไปใช้ในการพัฒนางานประจำ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ
 • นำไปประยุกต์ใช้กับการทำประกันคุณภาพการศึกษา
 • การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์
 •  
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666