ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมิน ''อบรมตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554''
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ส่วนที่ 1 : สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

ลำดับสายงานจำนวน (คน)จำนวน (%)
1ผู้บริหาร0.00 %
2คณาจารย์0.00 %
3นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน)0.00 %
4บุคลากร (สายปฏิบัติการ)2480.00 %
5บุคลากร (สายบริการ)620.00 %
6อื่น ๆ0.00 %
รวม30100 %


ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรยาย

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
พอใจมาก
ที่สุด (5)
พอใจมาก
(4)
ปานกลาง
(3)
ไม่พอใจ
(2)
ไม่พอใจ
เลย (1)
รวม
2.1. การบรรยายของวิทยากร 11
(36.67% )
16
(53.33% )
0
(.00% )
2
(6.67% )
1
(3.33% )
30
(100%)
4.13
(มาก)
ระดับดีมาก
2.2. เนื้อหาของการประชุม / บรรยาย 8
(26.67% )
18
(60.00% )
1
(3.33% )
2
(6.67% )
1
(3.33% )
30
(100%)
4.00
(มาก)
ระดับดีมาก
2.3. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / บรรยาย 10
(33.33% )
14
(46.67% )
4
(13.33% )
2
(6.67% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.07
(มาก)
ระดับดีมาก
2.4. ความพึงพอใจต่อการประชุมสัมมนา / บรรยายโดยภาพรวม 11
(36.67% )
15
(50.00% )
1
(3.33% )
3
(10.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.13
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.08
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
พอใจมาก
ที่สุด (5)
พอใจมาก
(4)
ปานกลาง
(3)
ไม่พอใจ
(2)
ไม่พอใจ
เลย (1)
รวม
3.1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุมสัมมนา 12
(40.00% )
13
(43.33% )
3
(10.00% )
1
(3.33% )
1
(3.33% )
30
(100%)
4.13
(มาก)
ระดับดีมาก
3.2. อาหารและเครื่องดื่ม 6
(20.00% )
18
(60.00% )
3
(10.00% )
3
(10.00% )
0
(.00% )
30
(100%)
3.90
(มาก)
ระดับดีมาก
3.3. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD ระบบเสียง ฯลฯ) 13
(43.33% )
14
(46.67% )
1
(3.33% )
2
(6.67% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.27
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.4. การจัดการและการบริการ อำนวยความสะดวก ของเจ้าหน้าที่คณะฯ 9
(30.00% )
16
(53.33% )
2
(6.67% )
1
(3.33% )
2
(6.67% )
30
(100%)
3.97
(มาก)
ระดับดีมาก
รวมเฉลี่ย 4.07
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการนำไปใช้ประโยชน์

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
พอใจมาก
ที่สุด (5)
พอใจมาก
(4)
ปานกลาง
(3)
ไม่พอใจ
(2)
ไม่พอใจ
เลย (1)
รวม
4.1. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาก่อนเข้าร่วมโครงการ 2
(6.67% )
14
(46.67% )
10
(33.33% )
4
(13.33% )
0
(.00% )
30
(100%)
3.47
(มาก)
ระดับดีมาก
4.2. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังเข้าร่วมโครงการ 6
(20.00% )
21
(70.00% )
1
(3.33% )
2
(6.67% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.03
(มาก)
ระดับดีมาก
4.3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 11
(36.67% )
16
(53.33% )
1
(3.33% )
2
(6.67% )
0
(.00% )
30
(100%)
4.20
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.12
(มาก)
ระดับดีมาก

(รายการ 4.1 ไม่นำมาคิดค่าเฉลี่ย)

รวมเฉลี่ยทั้งหมด (ส่วนที่ 2, 3 และ 4) 4.08
(มาก)
ระดับดีมาก

ส่วนที่ 5 : ความต้องการ / ความคาดหวังของผู้รับบริการ

5.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • การใช้โปรแกรม Map window ของ อ.ถาวร
 • ครั้งต่อไป ควรแบ่งกลุ่มกันทำ และมอบตัวบ่งชี้ให้แต่ละกลุ่ม
 • 5.2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 • สถานที่สามารถรองรับบุคลากรได้จำนวนมาก ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ใช่ Owner แต่เป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลเข้าร่วมรับฟังด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควรจะมีการขอใช้ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมฯ เนื่องจากจะได้มีโต๊ะไว้สำหรับวางเอกสาร
 • หมายเหตุ : ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

   
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666