ผลการประเมิน | กลับหน้าแรก

แบบประเมิน ''เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2''
วันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 : สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

ลำดับสายงานจำนวน (คน)จำนวน (%)
1ผู้บริหาร1952.78 %
2คณาจารย์38.33 %
3นักวิชาการ (วิจัย / ช่วยสอน)0.00 %
4บุคลากร (สายปฏิบัติการ)1027.78 %
5บุคลากร (สายบริการ)411.11 %
6อื่น ๆ0.00 %
รวม36100 %


ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรยาย

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
พอใจมาก
ที่สุด (5)
พอใจมาก
(4)
ปานกลาง
(3)
ไม่พอใจ
(2)
ไม่พอใจ
เลย (1)
รวม
2.1. การบรรยายของวิทยากร 15
(41.67% )
20
(55.56% )
1
(2.78% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.39
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.2. เนื้อหาของการประชุม / บรรยาย 15
(41.67% )
18
(50.00% )
3
(8.33% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.33
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
2.3. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / บรรยาย 12
(33.33% )
18
(50.00% )
6
(16.67% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.17
(มาก)
ระดับดีมาก
2.4. ความพึงพอใจต่อการประชุมสัมมนา / บรรยายโดยภาพรวม 12
(33.33% )
22
(61.11% )
2
(5.56% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.28
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.29
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
พอใจมาก
ที่สุด (5)
พอใจมาก
(4)
ปานกลาง
(3)
ไม่พอใจ
(2)
ไม่พอใจ
เลย (1)
รวม
3.1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุมสัมมนา 18
(50.00% )
14
(38.89% )
3
(8.33% )
1
(2.78% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.36
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.2. อาหารและเครื่องดื่ม 19
(52.78% )
15
(41.67% )
1
(2.78% )
1
(2.78% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.44
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.3. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD ระบบเสียง ฯลฯ) 21
(58.33% )
14
(38.89% )
1
(2.78% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.56
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
3.4. การจัดการและการบริการ อำนวยความสะดวก ของเจ้าหน้าที่คณะฯ 23
(63.89% )
12
(33.33% )
1
(2.78% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.61
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.49
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการนำไปใช้ประโยชน์

รายการ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
(ความหมาย)
Emotion
พอใจมาก
ที่สุด (5)
พอใจมาก
(4)
ปานกลาง
(3)
ไม่พอใจ
(2)
ไม่พอใจ
เลย (1)
รวม
4.1. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาก่อนเข้าร่วมโครงการ 6
(16.67% )
13
(36.11% )
14
(38.89% )
3
(8.33% )
0
(.00% )
36
(100%)
3.61
(มาก)
ระดับดีมาก
4.2. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาหลังเข้าร่วมโครงการ 16
(44.44% )
19
(52.78% )
1
(2.78% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.42
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
4.3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 18
(50.00% )
15
(41.67% )
3
(8.33% )
0
(.00% )
0
(.00% )
36
(100%)
4.42
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.42
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

(รายการ 4.1 ไม่นำมาคิดค่าเฉลี่ย)

รวมเฉลี่ยทั้งหมด (ส่วนที่ 2, 3 และ 4) 4.40
(มากที่สุด)
ระดับดีมากที่สุด

ส่วนที่ 5 : ความต้องการ / ความคาดหวังของผู้รับบริการ

5.1. หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป
 • การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการประกันคุณภาพฯเพื่อรองรับการประเมินของ สมศ. และ สกอ.
 • ระบบการจัดเก็บข้อมูล หลักฐาน ของตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ.
 • การจัดเก็บข้อมูลที่ดี/ฐานข้อมูลที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติได้
 • แลกเปลี่ยนเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
 • 5.2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 • ควรปรับปรุงระยะเวลาการนำเสนอให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ต้องนำเสนอ เนื่องจากแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดมากและต้องใช้เวลาในการนำเสนอและควรจัดให้มีการพักช่วงเวลาบ้าง
 • ควรมีการพัก/เสนอแนะ ข้อสงสัย รวบรวมเสนอต่อ สกอ./สมศ. ให้เข้าใจถึงสถานภาพ/ข้อจำกัด ในบางตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะ ประเด็น - งานวิจัยที่ทำร่วมกับนักศึกษา ไม่นับ - การประเมินการเรียนการสอน ต้องได้ 3.51 ในทุกสาขาวิชา - ความชัดเจนของ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 • การแลกเปลี่ยนความรู้ ควรเป็นการที่สถาบันที่นำเสนอนำความรู้ที่ได้จากการทำประกันคุณภาพที่ดี มาพูดให้ฟังเป็นตัวอย่างเพื่อผู้เข้าฟัง จะได้นำข้อดีนั้นมาปรับกับของตนเอง คือ การพูดถึงเทคนิคที่ทำอย่างไรให้ได้คะแนนในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
 • หมายเหตุ : ระดับดีมากที่สุด = 4.20 – 5.00 , ระดับดีมาก = 3.40 – 4.19 , ระดับดีปานกลาง = 2.60 – 3.39 , ระดับดีน้อย = 1.80 – 2.59 , ระดับดีน้อยที่สุด = 1.00 – 1.79

   
  ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
  พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666