ปีการศึกษา | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
16 แบบสรุปประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
15 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ คลิกที่นี่
14 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชาพืชสวน คลิกที่นี่
13 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 ฐานการฝึกงาน ภาควิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร คลิกที่นี่
12 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชาพืชไร่ คลิกที่นี่
11 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 ฐานการฝึกงาน ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คลิกที่นี่
10 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 ฐานการฝึกงาน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คลิกที่นี่
9 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชาโรคพืช คลิกที่นี่
8 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 ฐานการฝึกงาน สาขาวิชากีฏวิทยา คลิกที่นี่
7 แบบประเมินการจัดการบรรยายพิเศษ การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
6 แบบประเมินโครงการบรรยายพิเศษสำหรับการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง “inspiration & Let's Speak English 19 กันยายน 2564 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 25 ส.ค. 64 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์” 13 ส.ค. 64 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 11 ส.ค. 64 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนองาน 29 ก.ค. 64 คลิกที่นี่
1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มิ.ย. 64 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666