ปีการศึกษา :  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2566

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
8 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข”สำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (Healthy AGGIE Life Season 3) 12 มิ.ย. - 22 ก.ย. 66 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในการนำองค์กร การบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่
6 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ศูนย์วิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการหลอมรวมเป็นศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร 15 ส.ค. 66 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง “A Value-added task for University Lecturer and What is a Roadmap to become a Professor?” 27 ก.ค. 66 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง EdPEx 300 21-22 ก.ค. 66 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกซ้อมอพยพจากภัยธรรมชาติ อพยพหนีไฟบนอาคารสูง 12 ก.ค. 66 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเข้าเอกสาร บนระบบ CMUDC สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานคลังจดหมายเหตุดิจิทัลฯ 5 ก.ค. 66 คลิกที่นี่
1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 28 มิ.ย. 66 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666